Документа Конкурси

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БРУС У ОДСЕКУ ЗА СКУПШТИНСКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

ВД   Начелник Општинске управе општине Брус,  на основу члана1,3,4,6, 94,Закона о запосленима у аутономним покрајинама  и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 21/2016,113/2017, 95/2018), члана 1, 11.  и 12. У редбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл,гласник РС“, број 95/2016) и члана 36. Одлуке  о Општинској управи општине Брус  „Службени лист општине Брус“ број 2/2017, 3/2017 и 1/2018 и Закључка  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника  јавних средстава број 51 број112-4181/2020 од 26.05.2020.године и  51број 112-4453/2020 од 01.06.2020.године , оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА  ПОПУЊАВАЊЕ  ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ  МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БРУС У ОДСЕКУ ЗА СКУПШТИНСКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ                                           

Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа општине   Брус, Брус  ул. Краља Петра Првог број 120.                                                         

Радно место: послови возача путничког возила, намештеник пете  врсте радних места.

Послови радног места:

– Управља моторним возилом, стара се о одржавању возила у исправном стању, отклања ситније кварове, организује крупнију поправку возила, води евиденцију о утрошеном гориву и пређеним километрима. Обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе и шефа Одсека.

УСЛОВИ: Основна школа  и возачка дозвола „Б“ или „Ц“ категорије        

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се вреднују:

Стручне оспособљености се проверавају увидом у податке из пријаве и приложене доказе уз пријаву.

У изборном поступку проверава се познавање Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

Провера  стручне оспособљености, знања и вештина која се вреднују, односно оцењују обавиће се усменим  разговором са  кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак.

Место рада:

   Брус, ул. Краља Петра Првог бр.120.

Рок за подношење пријава:

   Рок за подношењење пријава је 15 дана и почиње да тече  од дана оглашавања обавештења јавног конкурса у дневним новинама  „Политика“.

   Овај конкурс се  оглашава на сајту општине Брус  и Огласној табли Општинске управе општине Брус.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

   Ивезић Милош, контакт телефон 037 – 3150190

   Драгана Младеновић, контакт телефон 037-3150182.

Адреса  на коју се подносе пријаве : Општинска управа општине Брус, ул.Краља Петра Првог број 120. , са назнаком „ За јавни конкурс у Општинској управи општине

    Брус- за радно место послови  возача путничког возила.“

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

    Уз пријаву на јавни конкурс као доказ испуњености услова кандидати подносе следећу документацију:

1.Извод из матичне књиге рођених

2.Уверење о држављанство

3.Оригинал или оверена фотокопија сведочанства или дипломе о стручној спреми

4.Доказ о радном искуству у струци

5.Возачка дозвола  „Б“ или „Ц“ категорије

6.Уверење да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци

7.Уверење да раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа

8.Биографија

  Докази под тачком 1. и 2. могу се доставити уз пријаву или ће их надлежни орган прибавити по службеној дужности, у складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку („ Сл.гласник РС“, број 18/2016 и 95/18) у ком случају је потребно да подносилац пријаве достави попуњену изјаву о сагласности странке да орган може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција.

 Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је уредно оверена.

 За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

 Пробни рад је обавезан за сва лица која нису заснивали радни однос у органу аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе или државном органу.

 Пробни рад за радни однос заснован на неодређењно време траје шест месеци.

 Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних  оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку  обавиће се у просторијама  Општинске управе  општине Брус, о чему ће кандидати  бити обавештени на контакт бројеве телефона и адресе које наведу у својим  пријавама.

 Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.

 Садржина пријаве на конкурс: Име и презиме кандидата , датум и место рођења, адреса становања, контакт телефон, кратка биографија, подаци о образовању,  о врсти и дужини радног искуства са описом послова на којима је кандидат радио. Пријава на конкурс мора  бити  лично потписана.

 Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована решењем вд начелника Општинске управе општине Брус број: 111-4/2020-IV  од 04.06.2020.године.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Конкурс је објављен у дневном листу “ПОЛИТИКА”, дана 11.06.2020.године.

Конкурс можете преузети овде.                                                                                   

Leave a Comment