Документа Новости Обавештења

Одлука о понављању гласања за избор одбрника Скупштине општине Брус на бирачком месту бр.1-Основна школа Блажево

На основу чл. 50. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-атентично тумачење и 68/20) ), Општинска изборна комисија општине Брус, на седници одржаној 22. јуна 2020. године, донела је

О Д Л У К У

о понављању гласања за избор одбрника Скупштине општине Брус на бирачком месту бр.1-Основна школа Блажево

  1. Понавља се гласање за избор одборника Скупштине општине Брус на бирачком месту бр.1-Основна школа Блажево због неправилности у спровођењу избора.
  2. Као дан поновљеног гласања за избор одборника Скупштине општине Брус на бирачком месту бр.1-Основна школа Блажево утврђује се 28. јун 2020. године.
  3. На поновљеном гласању учествују пет изборних листа и то:

– Александар Вучић-За нашу децу.

– ИВИЦА ДАЧИЋ-Социјалистичка партија Србије(СПС)-Јединствена Србија(ЈС)-Драган Марковић-Палма

– Група грађана«ЗА МОДЕРАН БРУС»МИЛУТИН ЈЕЛИЧИЋ-ЈУТКА

– ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА-МИЛАН КРКОБАБИЋ

– ЗА БРУС,ДР ДРАГУТИН РАДИСАВЉЕВИЋ-ДУТА

  1. Понављање гласања за одборника Скупштине општине Брус обавиће се на истом бирачком месту које је било одређено за гласање 21.јуна 2020. године односно у просторијама Основне школе у Блажеву.
  2. Органи и тела који спроводе поновљено гласање су:

– Општинска изборна комисија у сталном саставу, проширена опуномоћеним представницима подносиоца изборних листа

– бирачки одбори у сталном саставу и бирачки одбор у проширеном саставу који су спроводили гласање 21.јуна 2020.године

  1. Примопредају изборног материјала за поновљено гласање за избор одборника Скупштине општине Брус на бирачком месту бр.1, обавиће Општинска изборна комисија на исти начин који је био одређен за примопредају изборног материјала за гласање одражано 21.јуна 2020. године.
  2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Брус”.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 50. ст 1. Закона о локалним изборима предвиђено је да се поновни избори спроводе се ако изборна комисија или Управни суд пониште изборе због неправилности у спровођењу избора, у случајевима утврђеним законом.

Чланом 50. ст 2. истог закона предвиђено је да ако се избори пониште на поједином бирачком месту, гласање се понавља само на том бирачком месту.

Приликом утврђивања резултата избора за одборнике Скупштине општине Брус одржаних дана 21. јуна 2020. године Општинска изборна комисија општине Брус је утврдила неправилности у спровођењу избора на бирачком месту број 1-Основна школа Блажево.

Наиме, неправилности су се огледале у следећем: увидом у записник о раду бирачког одбора утврђено је да је према увиду у бирачки списак на бирачком месту број 1. гласало 326 бирача, а приликом утврђивања резултата избора утврђено да се у гласачкој кутији налази 333 гласачких листића, што је за 7 гласачких листића више од броја бирача који су гласали. Такође у записнику о раду бирачког одбора стоји да су 8 гласачких листића дати припадницима војске који нису имали право да гласају на локалним изборима за избор одборника Скупштине општине Брус одржаних 21. јуна 2020. године.

Из свега наведеног очигледно је утврђена неправилност у спровођењу избора на бирачком месту број 1-Основна школа Блажево па је Општинска изборна комисија општине Брус одлучила као под 1. у изреци ове Одлуке.

Чланом 50. ст 3. и ст 4 Закона о локалним изборима предвиђено да се на бирачким местима на којима изборни поступак није спроведен у складу с овим законом, избори се понављају у року од седам дана од утврђивања неправилности у изборном поступку, на начин и по поступку утврђеним за спровођење избора и да поновне изборе расписује изборна комисија.

Чланом 50 ст.5 истог закона предвиђено је да се оновни избори спроводе се по листи кандидата која је утврђена за изборе који су поништени, осим кад су избори поништени због неправилности у утврђивању изборне листе.

Сходно наведеним члановима одлучено је као под 2,3,4,5 и 6 изреке ове Одлуке.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 013-45/2020

22.јун.2020.године

  Председник Општинске изборне комисије општине Брус

        Андрија Несторовић, дипл.правник

Leave a Comment