Документа Обавештења

Одлука о измени Одлуке о понављању гласања за избор одбрника скупштине општине Брус на бирачком месту бр.1 – Основна школа Блажево

На основу чл. 50. ст 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-атентично тумачење и 68/20) члана 11.став 3 Одлуке о координираном спровођењу свих избора расписаних за 21.јун 2020.године, Општинска изборна комисија општине Брус, на седници одржаној 25. јуна 2020. године, донела је

О Д Л У К У
о измени Одлуке о понављању гласања за избор одбрника скупштине општине Брус на бирачком месту бр.1 Основна школа Блажево

1. Мења се став 5 Одлуке о понављању гласања за избор одборника скупштине општине Брус на бирачком месту бр.1 – Основна школа Блажево број 013-45/2020 од 22.јуна 2020. године тако да гласи:
„ Органи и тела који спроводе поновљено гласање су:
– Општинска изборна комисија у сталном саставу, проширена опуномоћеним представницима подносиоца изборних листа
– бирачки одбори у сталном саставу и бирачки одбор у проширеном саставу које ће образовати Општинска изборна комисји посебним Решењем“
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Брус”.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 50. ст 4. Закона о локалним изборима предвиђено је да поновне изборе расписује изборна комисија.
Чланом 11 ст 3 Одлуке о координираном спровођењу свих избора расписаних за 21.јун 2020.године предвиђено је да у случају да на поједином бирачком месту треба да се понови гласање само на покрајинским или локалним изборима, изборна комисија образује нови бирачки одбор који ће спровести поновно гласање, имајући у виду да је бирачком одбору који је образовала Републичка изборна комисија функција престала завршетком избора за народне посланике Народне скупштине на том бирачком месту. Имајући у виду да су се на бирачком месту бр.1-Основна школа Блажево понављају локални избори за избор одборника скупштине општине Брус а сходно наведеним члановима одлучено је као у изреци Одлуке.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ 013-49/2020

25.јун.2020.године

Председник Општинске изборне комисије општине Брус
Андрија Несторовић, дипл.правник

Leave a Comment