Јавне набавке Документа Обавештења Општинска управа Брус

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГА КОРЕКЦИЈЕ И ПОНОВНОГ ПАКОВАЊА АНАЛОГНИХ И ДИГИТАЛНИХ ПРИМЕРАКА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БРУСА

На основу чл.36. став 7. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БРУС

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА:

УСЛУГА КОРЕКЦИЈЕ И ПОНОВНОГ ПАКОВАЊА АНАЛОГНИХ И ДИГИТАЛНИХ

ПРИМЕРАКА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БРУСА

Назив наручиоца: Општинска управа општине Брус
Адреса наручиоца: 37220 Брус, Краља Петра Првог 120
Интернет страница наручиоца: www.brus.rs
Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе
Врста предмета: Услуга
ВРСТА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предметна јавна набавка спроводи се у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда у циљу закључења Уговора, а у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 68/15 и 41/2019).
Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Предмет јавне набавке: Услуге корекције и поновног паковања аналогних и дигиталних примерака Плана генералне регулације Бруса
Назив и ознака из општег речника набавке: 71410000 – Услуге просторног планирања.
ОСНОВ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
На основу чл.36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС”, бр. 124/2012,14/15 и 68/15) предвиђено је да Наручилац може спровести преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда у случају ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.

Управа за јавне набавке је дала позитивно Мишљење за спровођење преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда број 404-02-1160/20, од 29.05.2020. године.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: најнижа понуђена цена

НАЗИВ И АДРЕСА КОЈИМА ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ПОСЛАТИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: ДОО “Инфоплан”, Краља Петра Првог 29, 34300 Аранђеловац.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уовора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Leave a Comment