Документа

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

На основу члана 173. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Службени гласник РС”, број 21/2016..95/2018) и члана 8. Одлуке о Општинском већу општине Брус (,,Службени лист опшине Брус”, број 11/2008)

     Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 31.08. 2020. године донело је

РЕШЕЊЕ

о образовању Жалбене комисије

1.ОБРАЗУЈЕ СЕ Жалбена комисија у општини Брус у следећем саставу:

    1.) Марија Аздејковић, дипл.правник, председник комисије

    2.) Горан Деспотовић, дипл.правник, члан комисије

    3.) Новица Нешић,дипл.инг.грађевине, члан комисије

 Председник и чланови Жалбене комисије именују се на мандат од 5 (пет) година и могу да буду поново именовани.

2. Задатак Жалбене комисије је да одлучује о жалбама службеника у Општинској управи општине Брус на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса.

     Жалбена комисија примењује закон којим се уређује општи управни поступак.

3. Комисија доноси Пословник о раду којим се ближе одређује начин, организација и услови рада Комисије и има свој печат, у складу са законом којим се уређује печат државних органа.

4. Чланови жалбене комисије имају право на накнаду за рад сходно одредбама Одлуке о накнадама за рад радним телима и комисијама у органима, организацијама и установама општине Брус (,,Службени лист општине Брус”, број 9/2015).

5. Жалбена комисија најмање једном годишње подноси извештај о свом раду Општинском већу општине Брус.

6. Стручно-техничке и административне послове за потребе Жалбене комисије обављаће Бобан Симић, дипл.правник.

7. Решење објавити у ,,Службеном листу општине Брус” и званичној интернет страници општине Брус

8. Доношењем овог решења престаје да важи Решење Општинског већа општине Брус број 02-10/2017-III од 15.03.2017. године и број 02-48/2019-III од 31.12.2019. године.

9. Решење доставити лицима из тачке 1. овог решења и архиви.

                                                              О б р а з л о ж е њ е

  Одредбом члана 172. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Службени гласник РС”, број 21/2016…95/2018) прописано је да о жалбама службеника у јединици локалне самоуправе одлучује жалбена комисија, коју сходно члану 173. став 1 образује Веће.

  Ставом 1.члана 174. наведеног Закона прописано је да Комисија одлучује о жалбама службеника на  решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса.

   Одредбама члана 177. Закона прописано је да је Комисија у свом раду самостална, одлучује у већу  од три члана, да доносу пословник о раду и да има свој печат.

    Надаље, одредбама члана 178. Закона прописано је да најмање два члана већа  Жалбене комисије морају да имају стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са најмање пет година радног искуства у струци. Председник и чланови жалбене комисије именују се на пет година и могу да буду поново именовани.

   Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Општинског већа општине Брус, број 02-10/2017-III од 15.03.2017. године и број 02-48/2019-III од 31.12.2019. године.

    На основу свега напред изнетог Општинско веће је донело је решење као у диспозитиву.

Документ можете преузети овде.

Leave a Comment