Документа Конкурси Обавештења

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање положаја II групи- постављење заменика начелника Општинске управе општине Брус на период од 5 година

      На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број 129/07…47/18), чл. 80., 95., 102. и 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Службени гласник РС“, број 21/2016…..95/18), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Службени гласник РС“, број 95/2016) и Закључка Општинског већа општине Брус број 111-8/2020-III од 18.09.2020. године , Општинско веће општине Брус оглашава

ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуњавање положаја II групи- постављење  заменика начелника Општинске управе општине Брус на период од 5 година

Орган у коме се радна места попуњавају: Општинска управа општине Брус, ул.Краља Петра I 120, Брус

Положај који се попуњава: заменик начелника Општинске управе општине Брус.

ОПИС ПОСЛОВА :

-заменик начелника Општинске управе помаже у раду начелнику и замењује га у случају његовог одсуства и спречености да обавља своју дужност. Заменик начелника обавља и друге послове и задужења у складу са решењима органа локалне самоуправе.

УСЛОВИ:

-стечено високо образовање из научне области правне науке  на основним академским студијама у обиму најмање од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири  године или специјалистичким студијама  на факултету;

-положен стручни испит за рад у државним органима;

-најмање 5 година радног искуства у струци;

-да је кандидат пунолетан држављанин Републике Србије; да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

-да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

Уз пријаву са биографијом, подносе се следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији:

-диплома о стручној спреми ,

-уверење о положеном стручном испити за рад у државним органима,

-уверење о радном искуству у струци,

-уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци),

-извод из матичне књиге рођених,

-уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци  (издато након објављивања овог конкурса).

  За учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, поред наведених доказа, потребно је доставити и доказ да им раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

  Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

    Одредбом чл. 9 и 103. Закона о општем управном поступку прописано је , поред осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службенa евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

    Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција : уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених.

Кандидате чије су пријаве благовремене, допуштене и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за наведено радно место, Конкурсна комисија ће о почетку изборног поступка, месту, дану и времену када ће се обавити провера знања и вештина благовремено обавестити на контакт(број телефона) који наведу у својој пријави.

У изборном поступку, Конкурсна комисија врши проверу и оцењивање:

Стручне оспособљености за рад на положају заменика начелникаОпштинске управе општине Брус – увидом у податке из пријаве на јавни конкурс и приложене доказе уз пријаву и усмено путем разговора.

Познавање Закона о локалној самоуправи, Закона о општем управном поступку, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закона о финансирању локалне самоуправе, Статут општине Брус (,,Службени лист општине Брус”, бр.2/2019) – усмено путем разговора.

-Вештине кандидата (вештина комуникације и вештина руковођења) – усмено путем разговора.

САДРЖИНА ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС:Име и презиме кандидата; датум и место рођења, адреса становања, контакт телефон, кратка биографија, подаци о образовању, о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио, податке о посебним областима знања.Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПРИЈАВЕ ПОДНОСЕ: Пријава са доказима о испуњавању услова из јавног конкурса подноси се Конкурсној комисији у року од 15 дана од дана објављивања обавештења о конкурсу у дневним новинама ,, Политика“ са назнаком ,,Пријава за јавни конкурс за заменика начелника Општинске управе општине Брус“, на адресу Општинска управа општине Брус, ул. Краља Петра I 120, Брус, лично или путем препоручене пошиљке.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Овај оглас се објављује на званичној интернет страници општине Брус и Огласној табли Општинске управе општине Брус.

  Додатне информације могу се добити на телефон: 037/3150101.

БРОЈ:111-8/2020-III                                                          

 18.09.2020. године                                           

 ПРЕДСЕДНИЦА     

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                        Валентина  Милосављевић 

Обавештење о јавном конурсу објавњено је у дневно листу “Политика” дана 24.09.2020.године.

Leave a Comment