Јавни огласи/позиви

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Брус за 2020. годину

На основу члана 17.и 19. Закона о јавном информисању и медијима (,,Службени гласник РС”, број 83/14,58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 4. Одлуке о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (,,Службени лист општине Брус”, број 12/2015 и 1/2017 ), Одлуке о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Брус за 2020. годину број 400-507/2020-II од 23.10.2020. године и члана 62. Статута општине Брус (,,Службени лист општине Брус”, број  2/2019),

Председник општине Брус дана 23.10.2020. године расписује,

ЈАВНИ ПОЗИВ

 за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у

области јавног информисања на територији општине Брус за 2020. годину

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет конкурса је избор пројеката из области јавног информисања на територији општине Брус који ће бити суфинансирани средствима из буџета општине Брус за 2020. годину  у  износу од  1.100.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 100.000,00 динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту износиће највише до 800.000,00 динара.

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса расписује се за пројекте:

 

1) производња медијских садржаја

Пројекти који се предлажу треба да су намењени јавном информисању грађана на територији општине Брус о збивањима на локалном нивоу, односно о раду органа општине Брус, о раду јавних предузећа, установа и организација чији је оснивач општина Брус, о актуелностима у образовању, здравству, култури, спорту, туризму, пољопривреди, привреди, предузетништву, о људским правима, верским правима, заштити животне средине, заштити омладине и деце и уметничком стваралаштву.

                                                  ПРАВО УЧЕШЋА

На  Конкурсу може учествовати:

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом;
 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису  поднела  наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

1)  мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања;

2)   мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана,  посебно се оцењује:

 1. Значај пројекта са становишта:
 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
 • остваривање намене конкурса;
 • усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
 • идентификованих  и јасно дефинисаних потреба  циљних група;
 • заступљености  иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.
 1. Утицај  и изводљивост са становишта:
 • усклађености планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група;
 • степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
 • мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
 • разрађености и изводљивости  плана реализације пројекта;
 • степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
 1. Капацитети са становишта:
 • степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
 • неопходних  ресурса за реализацију пројекта;
 • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају  предложеним циљевима и активностима пројекта.
 1. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
 • прецизности и разрађености буџета  пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

 1. да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда.
 2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Програмски приоритети су:

 1. очување српског националног и културног идентитета и jезика;
 2. програми намењени деци;
 3. унапређење положаjа и равноправности одређених друштвених група:  малолетника, економски и социјално угрожених друштвених група, жена, старих, итд.;
 4. европске интеграције;
 5. заштита животне средине;
 6. корупција;
 7. сиромаштво;
 8. говор мржње;
 9. наталитет;
 10. унапређење медијске писмености

ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник Конкурса је обавезан да достави следећу документацију:

 1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 у шест примерака:
 • Попуњен предлог пројекта, и
 • Попуњен буџет пројекта.

Образац се преузима на сајту Општине Брус.

 1. Копије следећих докумената у једном примерку:
 • решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре;
 • решење о регистрацији  медија  у  Регистру медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са  Законом о јавном информисању и медијима;
 • потврда  Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран  рачун);
 • дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 • оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја);

РОКОВИ

 • Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 дана од дана обjављивања Конкурса  у листу „Град“
 • Датум објављивања Конкурса у листу „Град“, биће објављен на сајту Општине Брус.
 • Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.
 • Учесници конкурса који су добили средстава, извешатј о реализацији пројекта достављају органу који је доделио средства , у форми наративног и финансијског извештаја а у складу са Законом.
 • Образац 2 – наративни и финансијски извештај
 • Образац се преузима на сајту Општине Брус.

 ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

 • Позивају се новинарска и медијска удружења, која су регистрована најмање три године  пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије.
 • Уз предлог за члана комисије, новинарска и медијска удружења,  прилажу и доказ о регистрацији тог удружења  у Регистру удружења.
 • Позивају се  медијски стручњаци, заинтересовани за учешће у раду комисије, да  писаним путем  предложе   своје чланство у комисији.
 • Уз предлог за члана комисије доставља се  и његова  кратка биографија.
 • Удружења и појединци, предлоге за члана комисије могу послати  у року од 20  дана од дана објављивања Конкурса у листу „Град“.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

 • Пријаве пројеката на Конкурс слати искључиво поштом на адресу: Општина Брус, Краља Петра I 120, 37220 Брус,са назнаком “Конкурс за пројекте јавног информисања – не отварати“.
 • Образац  1   (пријава  и табела) са јасним називом подносиоца пројекта, слати и у електронској форми на e-mail адресу predopstinebrus@mts.rs
 • Конкурсни материјал се не враћа.
 • Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.
 • Додатне информациjе се могу добити радним даном од 08 до 15 часова на телефон: 037/3150101.

 ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ  О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА

 • Решење  о расподели средстава  по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници Општине Брус

Јавни позив је објављен дана 30.10.2020.године у новинама “Град”.

ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

ОБРАЗАЦ ЗА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

ОДЛУКУ О СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2020.ГОДИНУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

 

Leave a Comment