ВАЖНО Документа

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС (Службени лист општине Брус бр:18/2016, 6/2019)

Катастарска подлога са границама
Постојећа намена површина
Саобраћајно решење са нивелацијом
Саобраћајно решење са профилима
Површине јавне намене са елементима
Планирана намена површина
Подела на зоне и целине
Регфулација са грађевинском линијом
Инсталације
Заштита простора
Спровођење

Leave a Comment