Новости

За активне мере запошљавања из општинског буџета 5 милиона динара

akcioni_plan_zaposljavanja

Локалним акционим планом запошљавања као основним инструментом спровођења активне политике запошљавања на локалном нивоу дефинисани су циљеви и приоритети политике запошљавања на локалном нивоу као и програми и мере који ће у наредном периоду бити реализовани како би се омогућило одрживо повећање запослености. Општина је буџетом за 2017. годину планирала 5.000.000 динара за финансирање мера активне политике запошљавања. ЛАПЗ-ом су предвиђени јавни радови, субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих као и субвенције за самозапошљавање. Висина субвенције за запошљавње незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2017.год.према степену развијености јединица локалне самоуправе утврђеним у складу са посебним прописом Владе тако да за IV групу и за девастирана подручја, где спада и општина Брус износи 250.000,00 дин.по кориснику, што се за особе са инвлидитетом,радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,младе до 30 год.старости који имају статус детета без родитељског старања увећава за 20% .За реализацију програма „Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запшошљивих“ Општина Брус у 2017 год. Планира да издвоји 1.250.000,00 дин. У 2017 год.организовваће се јавни радови у области социјалних и хуманитарних делатности,одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавањаи заштите животне средине. Јавни радови могу се организовати и за област културе на којима се искњучиво ангажују особе са инвалидитетом. За реализацију програма „Јавни радови“ Општина Брус у 2017.год. планира да издвоји 2.850.000,00 дин. Средстав за самозапошљавње у 2017.год. одобраваће се у виду субвенције,у једнократном износу од 180.000,оо дин. По кориснику.У случају самозапошљавња особа са инвалидитетом одобраваће се субвенција у једнократном износу од 220.000,00 дин.по кориснику.У случају самозапошљавања вишкова запослених,субвенција ће се одобравати у једнократном износу од 200.000,00 дин. по кориснику.У случају да се два и више лица из категорије вишкова запослених удруже ради оснивања привредног субјекта у складу са законом,уколико оснивачи у њему заснивају радни однос,субвенција ће се одобравати у једнократном износу од 200.000,00 дин. по кориснику, а уколико се у року од три месеца доставе докази кумулативно о утрошку одобрене субвенције и 20% износа средстава додељених по основу отпремнине,кориснику се може одобрити додатних 40.000,00 дин. у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену за 2017.год. Приоритет код одобравања субвенције за самозапошљавање имају:

1. млади до 30 година старости,а посебно млади до 30 година старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања

2. вишкови запослених

3. Роми

4. Особе са инвалидитетом

5. Жене

6. Жртве трговине људима

7. Жртве породичног насиља

За реализацију програма „Субвенцијаза самозапошљавање“ Општина Брус у 2017.год. планира да издвоји 900.000.00 дин. Сви поменути програми су предвиђени Националним акционим планом запошљавања у 2017.год. као програми који ће се суфинансирати од стране Министарства за рад,запошљавање,борачка и социјална питања.Очекивања су да ће на 5 милиона динара из локалног буџета Република учествовати са 10.000.000 динара