Јавне набавке Општинско веће и Председник

Измењена документација за јавну набавку за изградњу дома за децу ометену у развоју

Назив јавне набавке
Документација
Рок за достављање понуда
Извештај о поступку
Измењена документација за јавну набавку за изградњу дома за децу ометену у развоју
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације

30 дана од дана
објављивања позива за подношење
понудана Порталу Управе за јавненабавке.