Општинска управа

Општинском управом, као јединственим органом, руководи начелник.

Начелник Општинске управе:

  • руководи радом Општинске управе,
  • доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи,
  • уз сагласност Општинског већа, одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених у Општинској управи,
  • организује, координира и усмерава рад Општинске управе,
  • распоређује шефове одсека у Општинској управи,
  • решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица Општинске управе,
  • представља и заступа Општинску управу уколико ти послови Законом или одлуком Скупштине нису стављени у надлежност другог органа општине,
  • врши друге послове који су му законом, статутом и другим актима органа општине стављени у надлежност.

 

Општинска управа општине Брус има девет одсека и то:

1. Одсек за скупштинске и заједничке послове,

2. Одсек за општу управу,

3. Одсек за друштвене делатности,

4. Одсек за финансије и планирање,

5. Одсек за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода,

6. Одсек за урбанизам и грађевинарство,

7. Одсек за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средине.

8. Одсек за јавне набавке и имовинско-правне послове

9. Одсек за локални економски развој и инвестиције

 

Заменик начелника Општинске управе:

Горан Деспотовић, дипломирани правник из Бруса

Телефон: 037-3150176 централа