Одсек за скупштинске и заједничке послове

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Овај Одсек врши стручне и административно-техничке послове за Скупштину општине, председника општине и Општинско веће, а нарочито: послове у вези са припремом и одржаним седницама Скупштине, председника општине, Општинског већа и њихових радних тела, обраду материјала са седнице, припремање прописа и других аката у области локалне самопураве, и другим областима које нису у делокругу других Одсека, праћење њиховог спровођења, вођење евиденције и записника о одржаним седницама и друге послове из ове области, скупштинске и административне послове по поднетим захтевима за оцену уставности и законитости аката које доноси Скупштина општине, председник општине, Општинско веће, издавање Службеног листа општине Брус, као и друге стручне послове у складу са Законом. Одсек за скупштинске и заједничке послове пружа стручну и административно-техничку подршку одборницима и одборничким групама у Скупштини општине. У оквиру овог Одсека обављају се и послови физичког обезбеђења објекта, коришћење и одржавање телефонске централе, одржавање хигијене у пословним просторијама, коришћење возног парка и његово одржавање, умножавање материјала, дактилографске послове, послове кафе кухиње и други послови у складу са законом. Такође, у оквиру овог Одсека обављају се послови администрирања и одржавања рачунарске мреже, обезбеђује функционално стање мрежне опреме, заштите података, одржавање рачунарског система. Врши се инсталирање и деинсталирање програма добијених од ресорних Министарстава, као и ажурирање истих, пружање помоћи радницима Општинске управе у вези информатичких послова и рада на рачунару. У оквиру овог Одсека од септембра месеца 2014. године систематизовани су и следећи послови: послови безбедности и здравља на раду, противпожарне заштите и обезбеђења, возач минибуса, послови локалног економског развоја у области управљања пројектима, планирања, инвестиција и послови локалног економског развоја у области привреде и пољопривреде, подстицаја запошљавања и формирање базе података од интереса за локални кономски развој.

Шеф Oдсека

Драгана Младеновић, дипломирани правник [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]