Одсек за општу управу

Овај Одсек обавља послове који се односе на организацију и метод рада Општинске управе, спровођење прописа о управи и канцеларијском пословању, организацији и раду писарнице и архиве за Општинску управу, решавање у управним стварима о грађанским стањима, вођење матичних књига и евиденција о држављанству, вођење бирачког списка, израду радних верзија општих аката из области радних односа. У оквиру овог Одсека образују се месне канцеларије.  У Одсеку за општу управу постоје следећа матична подручја:

1.Матично подручје Брус , са седиштем у Брусу, за насељена места: Брус, Дртевци, Мала Грабовница, Кобиље, Ботуња, Мала Врбница, Жиљци, Велика Грабовница, Кочине, Дренова, Тршановци, Лепенац, Брђани, Игрош, Влајковци, Грашевци, Радманово, Горњи Липовац, Шошиће, Паљевштица, Ливађе, Брзеће, Крива Река, Осредци, Милентија, Рибари, Будиловина, Град, Батоте, Жарево, Доњи Липовац, Разбојна, Стројинци, Ковиоци, Дупци, Равни, Жуње, Златари, Богише и Жилинци.

2.Матично подручје Блажево, са седиштем у Блажеву, за насељена места: Блажево, Чокотар, Градац, Домишевина, Боранци, Стануловићи, Витоше, Ковизла, Радуње, Бело Поље, Иричићи, Судимља, Доње Левиће, Ђерекари,Бозољин, Равниште, Горње Левиће и Кнежево.

 

Послови из области личног стања грађана , упис у матичне књиге Потребна документација коју странка прилаже уз захтев:

А) за упис чињенице рођења детета у МКР (рок за пријаву истиче након 30 дана од дана рођења детета) потребно је приложити: извод из МКВ за родитеље, ако родитељи детета нису у браку-извод из МКР за оба родитеља и обавезно присуство оба родитеља, уверења о држављанству за родитеље, оверене фотокопије личних карата за родитеље, уверења о пребивалишту из ПС у Брусу за лица рођена у иностранству-упис је ослобођен плаћања таксе.

Б) за упис у МКВ, односно закључење брака наших држављана: за невесту и женика извод из МКР, уверења о држављанству и личне карте, а за закључење брака страног држављанина: извод из МКР (на интернационалном обрасцу или на страном обрасцу, који је оверен ”апостиле” печатом и преведен је на српски језик са овером судског тумача), уверење о слободном брачном стању (оверено ”апостоле” печатом и преведено на српски језик са овером судског тумача), уколико је страни држављанин бивши држављанин Републике Србије- доказ о пријему у страно држављанство, оверена фотокопија пасоша, (уколико лице не разуме српски језик обавезно је присуство судског тумача). – за закључење брака у згради Општинске управе и седиштима матичних подручја, у радно време, плаћа се општинска такса, – за закључење брака у згради Општинске управе и седиштима матичних подручја, ван радног времена, плаћа се општинска такса, – за закључење брака ван седишта службених просторија, плаћа се општинска такса.

В) за упис у МКУ за преминулога се подносе: оба примерка потврде о смрти, извод из МКР, извод из МКВ, уверење о држављанству и фотокопија личне 25 карте, ако је лице преминуло у болници подноси се и захтев за његов упис у МКУ, који пријавиоцу издаје Дом здравља уз наведено пријавилац подноси фотокопију личне карте.

Издавање исправа из матичних књига и књиге држављанства (изводи и уверења) Потребна документација коју странка прилаже уз захтев:

А) За издавање извода из матичних књига и уверења из књиге држављана Попуњен захтев који издаје овлашћени радник и прилаже се доказ о уплаћеној такси. За изводе из матичних књига републичка административна такса и накнада Општинске управе за образац извода. За уверења о држављанству републичка административна такса и накнада Општинске управе за образац уверења. За интернационалне изводе плаћа се републичка административна такса и накнада Општинске управе за образац уверења.

Б) За издавање уверења о слободном брачном стању: Уз попуњен образац захтева за матичара прилаже се: извод из МКР и оверена фотокопија личне карте подносиоца захтева, као и извод из матичне књиге рођених или оверена фотокопија извода из МКР особе са којом се закључује брак, доказ о уплаћеној такси републичке административне таксе и накнаде Општинске управе за образац уверења.

В) за издвање уверења из матичних књига: Уз попуњен образац захтева за матичара прилаже се фотокопија личне карте подносиоца захтева, извод из МКР, доказ о уплаћеној такси за републичку административну таксу и накнада Општинске управе за образац уверења.

Избегла, прогнана и расељена лица плаћају само републичку административну таксу умањену за 70%.

Давање изјаве на записник код матичара Потребна документација коју странка прилаже:

А) за одређивање личног имена детету – рок 2 месеца од дана рођења детета: личне карте оба родитеља на увид и обавезно присуство оба родитеља,

Б) за одређивање држављанства: уколико родитељи имају различито држављанство, потребна је изјава оба родитеља (са уверењима о држављанству и личним картама на увид),

В) за промену презимена после развода у року од 2 месеца од развода: правоснажна пресуда о разводу брака и лична карта на увид,

Г) за признање очинства: извод из МКР и фотокопија личне карте за оца, као и сагласност мајке детета,

Д) за промену личног имена детету после промене породичног статуса: доказ о промени породичног статуса (решење, извод из МКВ за родитеље и др.) и други докази по оцени службеног лица, а у складу са законом. За наведене радње странке не плаћају таксу, на основу чл. 19. став 4. Закона о републичким административним таксама.

Уверења о чињеницама о којима се не води службена евиденција Потребна документација коју странка прилаже уз захтев:

А) за издавање уверења да је лице у животу: оверена фотокопија личне карте, обавезно лично присуство, фотокопија захтева или други доказ да је корисник иностраног Фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

Б) за издавање уверења о пољопривреди: фотокопија личне карте, уверење о величини поседа, оверена изјава два сведока да се лице бави пољопривредном производњом као јединим занимањем, фотокопија решења о регистрацији пољопривредног газдинства, доказ о уплаћеној републичкој административној такси и доказ о уплаћеној општинској административној такси.

В) за издавање уверења о заједници живота: оверена фотокопија личних карата за чланове домаћинства, оверена изјава два сведока или изјава два сведока на записнику код службеног лица, изводи из МКР за чланове домаћинства, други докази према оцени службеног лица у зависности од захтева.

Г) за издавање уверења о помагању чланова домаћинства: извод из МКР за лица која су потпомагана, за брачног друга извод из МКВ, потврде-исечци- признанице о послатом новцу, потврде о висини плате запослених чланова породице или чек за пензионере.

Избегла, прогнана и расељена лица плаћају само републичку административну таксу умањену за 70%.

Промена имена, презимена или личног имена (доношење решења)

Документација за промену имена, презимена или личног имена, а коју странка прилаже уз захтев који мора бити образложен, обухвата: Уверење о пребивалишту, извод из МКР (уколико се враћа на презиме пре склапања брака, обавезно са спроведеном прибелешком о разводу), уверење о држављанству, извод из МКВ (уколико се враћа на презиме пре склапања брака, обавезно са спровденом прибелешком о разводу), изводи из МКР за децу, уверење Општинског суда да се против подносиоца захтева не води истрага нити је подигнута оптужница за кривична дела, уверење Пореске управе и ЛПА да се лице не дужи порезом, фотокопија личне карте подносиоца захтева уколико се захтев подноси преко пуномоћника, обавезно је овлашћење прописно оверено. Уколико се промена тражи за малолетно лице, захтев подноси један родитељ, док други даје сагласност, а дете старије од 10 година мора да да изјаву да је сагласно са променом, други докази у зависности од разлога за промену и по оцени службеног лица.У свим осталим случајевима промене презимена, имена или личног имена подноси се доказ о уплаћеној такси републичке административне таксе и доказ о уплаћеној накнади Општинске управе.

Накнадни уписи у матичне књиге-рођених, венчаних, умрлих (доношење решења) Потребна документација коју странка прилаже уз захтев: уверење о пребивалишту или оверена фотокопија личне карте, извод из МКР, уверење о држављанству, извод из МКВ, за накнадни упис смрти се прилажу потврда лекара о смрти или оверена изјава два сведока, други докази по оцени службеног лица, доказ о уплаћеној републичкој административној такси и доказ о уплаћеној накнади Општинске управе.

Избегла, прогнана и расељена лица плаћају само републичку административну таксу умањену за 70%.

Исправке грешака у матичним књигама (доношење решења)

Потребна документација коју странка прилаже уз захтев: фотокопија личне карте, извод из МКР, други докази по оцени службеног лица. Исправка грешака у матичним књигама врши се према месту где се налази књига у којој је настала грешка. За доношење овог решења не плаћа се такса на основу чл. 19. став 3. Закона о републичким административним таксама.

Закључење брака преко пуномоћника (доношење решења)

Потребна документација која се подноси за дозволу закључења брака преко пуномоћника: – за невесту и женика: извод из МКР, уверење о држављанству и фотокопије личних карата, – за закључење брака страног држављанина: извод из МКР (на интернационалном обрасцу или на страном обрасу овереном ”апостиле” печатом и преведеном на српски језик са овером судског тумача), уверење о слободном брачном стању (овереном ”апостиле” печатом и преведеном на српски језик са овером судског тумача), оверена фотокопија пасоша, (уколико лице не разуме српски језик обавезно је присуство судског тумача,). – пуномоћје за склапање брака мора бити прописно оверено и издато само ради склапања брака, а треба да садржи личне податке о властодавцу пуномоћнику и будућем супружнику који ће присуствовати склапању брака као и које презиме узима властодавац приликом склапања брака, фотокопија личне карте пуномоћника, доказ о уплаћеној републичкој административној такси и доказ о уплаћеној накнади Општинске управе.

Послови бирачког списка

Странка уз попуњен захтев прилаже и фотокопију личне карте или други доказ, који је потребан по оцени службеног лица, а у зависности од врсте решења и у складу са прописима о вођењу бирачког списка. Ослобођено плаћања таксе.

Вођење персоналне евиденције и припрема нацрта аката из области радних односа

У пословима везаним за радне односе запослених у Општинској управи као и за именована и постављена лица која права из радног односа остварују у Општинској управи обавља и спроводи све послове око заснивања и престанка радног односа, комплетирања документације за раднике и др.