Одсек за финансије и планирање

 

У овом Одсеку врше се послови Општинске управе који се односе на финансијско-рачуноводствене послове, књиговодствене и благајничке послове, контролу новчаних докумената (ликвидатура), израда извештаја, израда финансијских планова, формирање документације за исплату, припрему основа и програма развоја јединственог информационог система, одржавање и коришћење заједничких и специфичних база података и информација, организација послова везаних за набавку добара, радова и услуга, припрему плана јавне набавке, учествовање у изради конкурсне документације, пружања стручне помоћи буџетским корисницима, пружање у припреми предлога пројеката за конкурисање за средства донатора страних инвеститора. Послови и задаци овог Одсека су и послови који се односе на област привреде, занатства, угоститељства, трговине и туризма. У оквиру овог Одсека припрема се предлог Одлуке о буџету и финансијски планови, планирање и праћење прихода и расхода, састављање консолидованог рачуна трезора-контролу расхода и преузетих обавеза као и друге послови у складу са законом. У оквиру овог Одсека систематизована су следећа радна места: шеф рачуноводства, ликвидатор-интерни контролор, рачуновођа Општинске управа, рачуновођа главне књиге трезора. Послови благајне и обрачуна, рачуноводствени послови за установе основане од стране Скупштине општине и Општинску управу, оператер агенције за привредне регистре.

Шеф Одсека

Даница Лазаревић, дипломирани економиста