Одсек за утвђивање, наплату и контролу јавних прихода

 

Овај Одсек припрема нацрте Одлука о висини стопе изворних прихода и увођењу локалних такси и накнада. Локална пореска администрација у складу са материјалним прописима којим су уведени и уређени локални јавни приходи и одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији води порески поступак (утврђивање, наплату и контролу) за локалне јавне приходе и стара се о правима и обавезама пореских обвезника. Води регистар обвезника изворних прихода јединице локалне самоуправе на основу података из јединственог регистра пореских обвезника који води Пореска управа, врши утврђивање изворних прихода јединице локалне самоуправе решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са Законом, врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода у складу са Законом, врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода у складу са Законом, врши редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и спроведених пореских давања у складу са Законом, води првостепени управни поступак по жалбама пореских обвезника изјављених против управних аката донетих у пореском поступку, примењује јединствени информациони систем за локалне јавне приходе, води пореско књиговодство за локалне јавне приходе у складу са прописима, планира и спроводи обуку запослених, пружа основну стручну и правну помоћ пореским обвезницима о пореским прописима из којих произилази њихова пореска обавеза по основу локалних јавних прихода, у складу са кодексом понашања запослених у локалној самоуправи, по службеној дужности доставља Пореској управи доказе о чињеницама које сазна у вршењу послова из своје надлежности, а које су од значаја за утврђивање или контролу правилности примене пореских прописа за чију је примену надлежна Пореска управа, обезбеђује примену прописа о слободном приступу информацијама од јавног значаја, врши давања уверења и потврди о чињеницама о којима води службену евиденцију, обавља и друге послове у складу са Законом. У оквиру овог Одсека систематизована су следећа радна места: шеф Одсека за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода, послови пореске контроле, порески извршитељ и послови пореске евиденције. Одлуком о локалним комуналним таксама (”Службени лист општине Брус”, број 11/2012) прописане су локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга. Послове утврђивања, наплате и контроле комуналних такси, врши Општинска управа општине Брус. Контролу подношења пријаве од стране обвезника врши овлашћени радник Општинске управе и преузима одговарајуће мере у складу са Законом и Одлуком Скупштине општине Брус. Уколико се у поступку контроле утврди да обвезник комуналне таксе користи права, предмете и услуге обухваћене Одлуком, а да није платио комуналну таксу, иста ће му бити наплаћена од почетка коришћења права, предмета и услуга. Обвезник комуналне таксе је дужан да сваку насталу промену пријави Општинској управи, Одсеку за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода у року од 15 дана од дана настанка промене. На акта Општинске управе Брус, донетих од стране Одсека за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода, може се изјавити жалба Републичкој управи јавних прихода Србије-Регионални центар Крагујевац. Поред Одлуке у погледу начина утврђивања, обрачунавања, застарелости, наплате и принудне наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате, прекршајног поступка и остало примењује се и Закон о пореском поступку и пореској администрацији. Такође се примењују и следеће Одлуке донете од стране Скупштине општине Брус: Одлука о утврђивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Брус; Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Брус; Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који води пословне књиге у општини Брус; Одлука о стопи амортизације у општини Брус за који се умањује вредност непокретности, осим за земљишта која чине основицу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге;Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Брус, Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретностима обвезника који не води пословне књиге , која се налазе на територији општине Брус, Одлука о условном отпису камата и мировању пореског дуга; Одлука о измени и допуни Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта.

Начелник општинске управе шеф Одсека

Горан Деспотовић, дипломирани правник