Одсек за урбанизам и грађевинарство

 

Одсек за урбанизам и грађевинарство-обавља послове који се односе на планирање и уређење простора, изградњу објеката, комуналну делатност, коришћење и уређење грађевинског земљишта, припремање одлуке о изради урбанистичких планова и просторног плана општине, сарадња са обрађивачима планова у вези прикупљања података, услова и сагласности надлежних јавних предузећа и установа, излагање планова на јавни увид, организовање јавне презентације урбанистичких пројеката, потврђивање да ли је урбанистички пројекат израђен у складу са урбанистичким планом, издавање услова за израду пројекта парцелације, препарцелације или исправка граница суседних парцела, спровођење поступка контроле и потврђивања пројеката парцелације и препарцелације, издавање услова у поступку конституисања службености пролаза на грађевинском земљишту које је јавна својина општине, издавање информације о локацији, послове обједињене процедуре: за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, издавање грађевинске дозволе за припремне радове, издавање привремене дозволе,пријаву радова, издавање употребне дозволе, прибављање исправа и друге документације које издају имаоци јавних овлашћења а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе, послове вођења регистра обједињене процедуре и друге послове везане за обједињену процедуру, послове озакоњења објеката, даје стручно мишљење и предлог решења везан за одређивање локација за аутобуска стајалишта.Одсек израђује пројектне задатке по којима ће се израђивати пројектно-техничка документација и предмер и предрачун радова по одобреној пројектно-техничкој документацији потребних за набавку услуге израде пројектно-техничке документације или набавке конкретних радова, обавља послове из области саобраћаја везане за издавање саобраћајно-техничких услова за изградњу објеката из члана 69. Закона о планирању и изградњи, израђује и предлаже нацрте аката из надлежности одсека као и друге послове у складу са законом и актима органа општине Брус.


Шеф Одсека

Марија Аздејковић, дипломирани правник