Одсек за инспекцијске послове,пољопривреду,водопривреду и заштиту животне средине

У оквиру овог Одсека врше се послови који се односе на обављање послова надзора над применом републичких законских прописа, прописа из општих аката Скупштине општине и поверених послова посебним прописима из делокруга инспекцијског надзора: грађевинарства, комуналних делатности, саобраћаја, заштете животне средине, вођење поступка и доношење решења о рушењу и уклањању објеката по поступку инспекцијског надзора, израда нормативних правних аката и административно техничких услова којима се утврђују услови и мере и обезбеђују посебни услови и мере у току рушења и уклањања објеката, организовање и усмеравање поступака за заштиту животне срдине, послови везани за пољопривреду и уређење водотока, утврђивање штете од елементарних непогода, као и праћење стања из области предлагања одговарајућих мера у складу са Законом и општим актима Скупштине као и други послови у складу са Законом. У оквиру овог Одсека систематизована су следећа радна места: шеф Одсека, грађевински,буџетски, комунални,саобраћајни и инспектор за заштиту животне средине и самостални стручни сарадник за послове пољопривреде и водопривреде.

ОГРАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Шеф Одсека

Анкица Козић, дипл. инж. саобраћаја

Инспектори

  1. Комунални инспектори и инспектори за заштиту животне средине:

     Горан Рилак, дипл. инж. пољ., контакт тел: 037/31-50-198

      Ирена Стојковић, дипл. инж. пољ., контакт тел: 037/31-50-198

  1. Инспектор за путеве:

     – Анкица Козић, дипл. инж. саобраћаја, контакт тел: 037/31-50-197

  1. Саобраћајни инспектор:

     – Анкица Козић, дипл. инж. саобраћаја, контакт тел: 037/31-50-197

  1. Грађевински инспектори:

     – Новица Нешић, дипл. инж. грађ., контакт тел: 037/31-50-196

     – Саша Стефановић, дипл. инж. грађ., контакт тел: 037/31-50-203