Графички део ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БРУСА У ДЕЛУ САОБРАЋАЈНИЦА, ЈАВНИХ И ОСТАЛИХ ПОВРШИНА НАМЕЊЕНИХ ТРГОВИМА И ЗЕЛЕНИЛУ У ОПШТИНИ БРУС

Катастарска подлога са границама
Постојећа намена површина
Саобраћајно решење са нивелацијом
Саобраћајно решење са профилима
Површине јавне намене са елементима
Планирана намена површина
Подела на зоне и целине
Регфулација са грађевинском линијом
Инсталације
Заштита простора
Спровођење