Одсек за јавне набавке и имовинско-правне послове

Одсек за јавне набавке и имовинско-правне послове-врши послове Општинске управе који се односе на планирање и спровођење поступака јавних набавки, сачињавање потребних извештаја у вези истих, послове контроле потрошње горива, праћење потрошње службених мобилних телефона, евиденција и набавка потрошног материјала, израда предлога годишњих планова инвестиција, обавља имовинско-правне послове поверене законом, послове везане за експропријацију, конверзију права коришћења непокретности, вођење поступака расправљања имовинских односа насталих самовласним заузећем земљишта, вођење поступака враћања утрина и пашњака селима, административне послове за потребе Комисије за враћање земљишта које је прешло у општенародну имовину по основу пољопривредног земљишног фонда, послове вођења регистра имовине у јавној својини општине Брус, послове везане за путну инфраструктуру, сарађује са органима општине Брус, јавним предузећима, установама и организацијама чији је оснивач општина Брус и пружа потребне податке у поступцима реализације инвестиција, даје налоге и врши контролу квалитета и количине изведених радова на одржавању чистоће на површинама јавне намене и одржавања јавних зелених површина, координира пословима зимског одржавања путева на територији општине Брус и врши контролу истих,прима захтеве за поправку и санацију путева и предузима друге радње које се односе на одржавање општинских и некатегорисаних путева, врши преглед општинских и некатегорисаних путева и о томе сачињава записник који доставља кабинету председника општине и комуналној инспекцији по потреби, прати реализацију уговора о изградњи општинских и некатегорисаних путева,спроводи управне послове из надлежности локалне самоуправе који су предвиђени Законом о становању (осим инспекцијских послова, принудно исељење бесправно усељених лица у станове и др.) и води регистре прописане наведеним Законом, израђује и предлаже нацрте аката из надлежности одсека, као и друге послове у складу са законом и актима органа општине Брус .

Шеф одсека:

Валентина Луковић, допломирани правник